Komunikaty

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kwilcz na okres od 1.06.2015r. do 31.05.2016r.

Ogłoszenie  taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kwilcz na okres
od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.05.2016 r.

 

Działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) kierownik Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu z siedzibą w Kwilczu przy               ul. Gumnej 16 niniejszym ogłoszeniem ogłasza „Taryfę dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kwilcz na okres od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.05.2016 r.”

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie Gminy Kwilcz

na okres: od dnia 01.06.2015 r. do dnia 31.05.2016 r.

 

I.                   Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu (zwanym dalej ZOMS) jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Kwilcz.  Przedmiotem działalności ZOMS    jest zarządzanie powierzonym mieniem komunalnym oraz bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności:

1)      poprzez zarządzanie rozumie się; organizację i realizację inwestycji, bieżące naprawy i remonty budynków, budowli, urządzeń oraz innych czynności związanych z ich eksploatacją w tym pobieranie opłat za dzierżawę, najem, czynszów oraz innych opłat eksploatacyjnych,  

2)      poprzez bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności rozumie się prowadzenie działalności w zakresie;

-          gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

-          dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

-          wodociągów i zapatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków  komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną

-          targowisk i hal targowych,

-          zieleni gminnej i zadrzewień,

-          kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych  i urządzeń sportowych,

-          cmentarzy

 

II.                Rodzaj i struktura taryfy

ZOMS  przedkłada  taryfę   jednolitą    jednoczłonową. Taryfa    zawiera jednolite  ceny usług. Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez ZOMS w Kwilczu, z wyłączeniem odbiorców hurtowych
i dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych.

 

III.             Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych oraz brak zróżnicowania zarówno kosztów zaopatrzenia w wodę jak i kosztów odprowadzania ścieków, ustalono jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i pozostałych odbiorców. Jednakowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez ZOMS na terenie Gminy Kwilcz.

 

Na podstawie ceny taryfowej rozliczana jest także odrębnie Gmina Kwilcz za ilość wody pobranej ze zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,  na zasadach określonych przez Wójta Gminy Kwilcz.

 

IV.              Rodzaje wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług, o których mowa w pkt. III Taryfy,  obowiązują n/w ceny.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ZOMS stosuje cenę wyrażoną w złotych za m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, którą odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić ZOMS,

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od dnia 01.06.2015
do dnia 31.05.2016 przedstawia się następująco:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

 

1.

 

Wszyscy odbiorcy wody

cena za 1 m³

dostarczonej wody

3,22

zł/m³

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od dnia 01.06.2015
do dnia 31.05.2016 przedstawia się następująco:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Wszyscy dostawcy ścieków

cena za 1 m³

odprowadzonych ścieków

5,42

zł/m³

 

Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na okres od dnia 01.06.2015 do dnia 31.05.2016 przedstawia się następująco:

 

Wskaźniki

Jednostka

Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych

Jednostkowa stawka opłaty w złotych za 1 kg substancji

BZT5

mg O2/dm3

800

23,23

ChZT

mg O2/dm3

1500

13,95

Zawiesina ogólna

mg/dm3

500

4,31

Azot ogólny

mg N/dm3

100

23,23

Fosfor ogólny

mg P/dm3

20

23,23

 

 

1.  Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków w przypadku odczynu
i temperatury liczona jest za każdy 1 m3

 

2.  Pozostałe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do kanalizacji nie mogą przekraczać wartości określonych w załączniku
Nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r, w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964)

 

Do cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej przepisami.

 

V.    Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są z odbiorcami usług  na podstawie cen oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków - zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi w pkt. VI Taryfy.

 

1.  Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odrębnych przepisach (art. 27 ust.1 i 3 ustawy).

 

2.  Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się  w oparciu o ich wskazania (art. 27 ust. 4 ustawy).

3.  W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie (art. 27 ust. 5 ustawy).

 

4.  W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27 ust. 6 ustawy).

 

5.  W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania  wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza (§ 18.1 rozporządzenia).

 

ZOMS na wniosek Odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.

W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

 

6.  Odczyty wodomierzy głównych wykonywane są w systemie miesięcznym.  Na wniosek odbiorcy usług – Kierownik ZOMS może zezwolić na odczyt wodomierza głównego w innych terminach.

 

7.  Rok obrachunkowy usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków trwa
od 1 stycznia do 31 grudnia.

Na dzień 31 grudnia u odbiorców, u których z przyczyn techniczno-organizacyjnych nie dokonany zostanie odczyt wodomierza, rozliczenie zużytej wody i odprowadzonych ścieków dokonane zostanie na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3 miesięcy.

 

8.  Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Za świadczone usługi ZOMS wystawia faktury.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych na otrzymanej fakturze.

 

9.  Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

 

10.W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

 

VI.              Warunki stosowania cen i stawek opłat

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kwilcz na okres 1 roku od dnia 1.06.2015r. do dnia 31.05.2016 r.

Taryfa określa także warunki jej stosowania.

 

Opracowana została na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia  7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 139) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127,  poz. 886).

 

Zgodnie z art. 22 w/w ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

 

Taryfa zawiera także zgodnie z § 5 pkt 6 w/w Rozporządzenia stawkę opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez ZOMS w zakresie:

-         poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

-         odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na oczyszczalniach ścieków  w Kwilczu oraz Luboszu.

ZOMS zobowiązany jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji usług:

-         ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości, o jakości wymaganej prawem, i pod odpowiednim ciśnieniem,

-         niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania ścieków komunalnych w celu ich oczyszczania na oczyszczalniach ścieków w Kwilczu oraz Luboszu.

Obowiązek ten ZOMS wypełnia w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń, planowania i realizacji ich odnowy, modernizacji i rozbudowy posiadanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Określone w taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi Odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Kwilcz oraz umów zawartych z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Obsługa Odbiorców usług realizowana jest przez pracowników ZOMS, którzy zajmują się sprawami zgłaszanymi do ZOMS: bezpośrednio, telefonicznie i elektronicznie.

Skargi, wnioski i postulaty odbiorców usług są  w miarę możliwości finansowych oraz technicznych uwzględniane w bieżącej działalności oraz planach finansowych ZOMS.        

 

 Kwilcz, dnia 12 maja 2015r                                                   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2015 08:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Domański
Ilość wyświetleń: 967
12 maja 2015 08:39 (Tomasz Domański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 maja 2015 08:30 (Tomasz Domański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 maja 2015 08:18 (Tomasz Domański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)